Loading...
HOME  /  NEWS  /  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.

FAMILY

Search News
Διατροφή ανήλικου τέκνου, ενήλικου τέκνου και πρώην συζύγου: Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα.

CATEGORY: FAMILY

Διατροφή ανήλικου τέκνου, ενήλικου τέκνου και πρώην συζύγου: Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

 1. Υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση διατροφής του ανήλικου τέκνου;

Ναι, υπάρχει. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο από κοινού και ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, έστω κι αν ο ανήλικος έχει περιουσία.

2. Πως καθορίζεται το ύψος του ποσού Διατροφής;

Το ύψος του ποσού διατροφής είναι μια απόρροια συνάρτησης των αναγκών του τέκνου (συντήρηση, ευημερία, εκπαίδευση, διατήρηση βιοτικού επιπέδου) με την οικονομική δυνατότητα του γονέα.

3. Υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση αύξησης του καταβληθέντος ποσού διατροφής;

Ναι, υπάρχει. To ύψος του ποσού διατροφής που αναγράφεται σε σχετικό διάταγμα, αυξάνεται αυτόματα κατά 10% σε περίοδο 24 μηνών (2 ετών).

4. Μπορεί να αποφευχθεί η αυτόματη αύξηση του ποσού Διατροφής;

Ναι. Μπορεί να καταχωρηθεί αίτηση στο Δικαστήριο με την οποία ο αιτητής να ζητήσει να μην ισχύσει η αυτόματη αύξηση του 10% ή να περιοριστεί το ύψος αυτής της αύξησης (πχ. Να αυξηθεί μόνο κατά 5%).

Εάν καταχωρηθεί τέτοια αίτηση, το Δικαστήριο αποφασίζει επί αυτής σε περίοδο 3 μηνών και η υποχρέωση καταβολής της αύξησης αναστέλλεται, αλλά δεν εξαφανίζεται, διότι μπορεί να διαταχθεί να δοθεί αναδρομικά.

5. Τι εξετάζει το Δικαστήριο για να αποφασίσει επί της αύξησης του ποσού Διατροφής;

Το ερώτημα το οποίο τίθεται προς εξέταση από το Δικαστήριο για να απαντήσει σε τυχόν αίτηση δια της οποίας ζητούμενο είναι να μην ισχύσει/να μειωθεί η αυτόματη αύξηση, είναι το κατά πόσο οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί σε σημείο που το Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια και να διατάξει τοιουτοτρόπως. Ο Αιτητής θα πρέπει να δείξει στο Δικαστήριο ότι η οικονομική του κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης του δεν του επιτρέπουν να καταβάλλει αυξημένο ποσό, ενώ παράλληλα ότι οι ανάγκες του τέκνου δεν δικαιολογούν ή επιβάλλουν αύξηση του ποσού που καταβαλλόταν μέχρι τώρα για διατροφή.

6. Μπορεί να μειωθεί το ποσό της καταβληθείσας διατροφής;

Με αίτηση για τροποποίηση/μείωση του καταβληθέντος ποσού διατροφής, ο Αιτητής μπορεί να πετύχει μείωση του ποσού που καταβάλλει για διατροφή του ανήλικου τέκνου του εάν μεταβλήθηκαν οι όροι και οι περιστάσεις που υπήρχαν κατά την έκδοση του πρώτου διατάγματος διατροφής.

Σε πρακτικό επίπεδο, μείωση του ποσού διατροφής επιτρέπεται από το Δικαστήριο εάν διαφανεί μείωση της εισοδηματικής ικανότητας του Αιτητή, αύξηση των οικονομικών του υποχρεώσεων ή μείωση των αναγκών που έχει πλέον το ανήλικο τέκνο.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ

1. Υπάρχει εκ του νόμου αυτόματη υποχρέωση διατροφής της πρώην συζύγου;

Δεν υπάρχει αυτόματη υποχρέωση καταβολής διατροφής σε πρώην σύζυγο όπως υπάρχει για ανήλικο τέκνο.

Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, δημιουργείται το δικαίωμα στον οικονομικά ασθενέστερο σύζυγο, ο οποίος δεν μπορεί από μόνος του να ικανοποιήσει τις ανάγκες για τη συντήρησή του, να ζητήσει από τον άλλο σύζυγο, συνεισφορά ανάλογη με τις δυνάμεις του.

2. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να διαταχτεί η καταβολή Διατροφής σε πρώην σύζυγο?

Πρώην σύζυγοι που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη διατροφή τους από τα εισοδήματα ή την περιουσία τους, στη βάση του Μέρους ΙΙ του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου μπορούν να αιτηθούν στο Δικαστήριο τη λήψη διατροφής από τους πρώην συζύγους τους εάν υφίσταται ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους βρίσκονται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν τους επιτρέπει να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίσουν απ’ αυτό τη διατροφή τους,

(β) αν έχουν την επιμέλεια ή φύλαξη ανήλικου τέκνου ή ενήλικου τέκνου ή άλλου εξαρτώμενου απ’ αυτούς προσώπου, το οποίο λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας αδυνατεί να φροντίζει τον εαυτό του και γι’ αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος,

(γ) αν δε βρίσκουν σταθερή κατάλληλη εργασία ή αν χρειάζονται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση και στις δύο όμως περιπτώσεις για διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου,

(δ) σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας.

3. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αποκλειστεί η καταβολή διατροφής μετά το διαζύγιο;

Η καταβολή διατροφής μπορεί να αποκλειστεί εάν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, και κυρίως αν:

-          Ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια.

-          Ο δικαιούχος πρώην σύζυγος βαρύνεται με σοβαρή υπαιτιότητα για τη λύση του γάμου.

-          Ο δικαιούχος πρώην σύζυγος προκάλεσε ο ίδιος την έλλειψη πόρων του και κατ’ επέκταση την αδυναμία του να αυτοσυντηρηθεί.

4. Πως προσδιορίζεται το ύψος της καταβληθείσας διατροφής;

Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του πρώην συζύγου ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσής του και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για τη συντήρησή του.

Εν ολίγοις, το Δικαστήριο εξετάζει σε τι επίπεδο ζωής βρισκόταν ο δικαιούχος σύζυγος και τι ανάγκες έχει, ώστε να καθορίσει το ύψος της διατροφής που είναι εύλογο να λαμβάνει.

5. Μπορεί να καταβληθεί αναδρομικά η Διατροφή σε πρώην σύζυγο;

Όχι, δεν είναι εφικτό. Ο νόμος αναφέρει πως δεν εκδίδεται διάταγμα διατροφής σχετικά με περίοδο προγενέστερη της καταχώρησης αίτησης για διατροφή.

6. Μπορεί να τροποποιηθεί το υφιστάμενο Διάταγμα Διατροφής;

Εάν υφίσταται ήδη διάταγμα Διατροφής πρώην συζύγου, με αίτηση ο πρώην σύζυγος μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση ή την ακύρωσή του όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις.

7. Υπάρχει εκ του νόμου αυτόματη αύξηση του ποσού Διατροφής;

Πρέπει να σημειωθεί ότι όπως και στη διατροφή τέκνου, το ποσό διατροφής συζύγου αυξάνεται επίσης κατά 10% κάθε διετία.

Βέβαια, κατόπιν Αίτησης του υπόχρεου συζύγου, μπορεί να διαταχθεί όπως δεν ισχύσει η αυτόματη αύξηση ή όπως αυτή περιοριστεί.

8. Πότε παύει να ισχύει το Διάταγμα Διατροφής;

Διάταγμα διατροφής πρώην συζύγου παύει να ισχύει εάν:

Α) Η πρώην σύζυγος ξαναπαντρευτεί ή συζεί μόνιμα με άλλο πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση.

Β) Κάποιος από τους πρώην συζύγους αποβιώσει.

Γ) Ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

9. Υπάρχει σύνδεση του Διατάγματος Διατροφής Τέκνου με του Διατάγματος Διατροφής πρώην συζύγου;

Όχι. Τα δύο μεταξύ τους είναι διακριτά και αποτελούν ξεχωριστές αιτήσεις ή εμφανίζονται σε ξεχωριστά αιτητικά στην ίδια αίτηση. Η παύση του ενός δεν αποφέρει παύση του άλλου καθώς επίσης η χορήγηση του ενός δεν αποφέρει χορήγηση του άλλου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

1. Εξακολουθεί να ισχύει μετά την ενηλικίωση του τέκνου το προηγούμενο διάταγμα διατροφής;

Όχι. Με την ενηλικίωση του δικαιούχου τέκνου, παύει να ισχύει το διάταγμα. Το δικαίωμα ενός τέκνου να λαμβάνει ποσό για τη διατροφή του μετά την ενηλικίωση δεν είναι αυτόματο, αλλά αποτέλεσμα δικαστικού διατάγματος μετά από σχετική αίτηση για διατροφή ενήλικου τέκνου.

2. Σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται διατροφή σε ενήλικο τέκνο;

Βάσει νόμου, προβλέπεται πως «Με απόφαση και σχετική ρύθμιση από το Δικαστήριο, η υποχρέωση των γονέων [σε διατροφή] είναι δυνατό να συνεχίσει και μετά την ενηλικίωση του τέκνου, στις περιπτώσεις όπου ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν τούτο, όπως σε περίπτωση ανικανότητας ή αναπηρίας του τέκνου ή υπηρεσίας θητείας του στην Εθνική Φρουρά ή φοίτησής του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επαγγελματική σχολή.»

Όπως φαίνεται από το ανωτέρω απόσπασμα της νομοθεσίας, οι περιπτώσεις που θέτει ο νόμος δεν είναι περιοριστικές. Τίθενται ορισμένα παραδείγματα που δυνατόν να δικαιολογήσουν την καταβολή διατροφής ακόμη και μετά την ενηλικίωση, τα οποία ουσιαστικά άπτονται στις συνήθεις περιστάσεις υπό τις οποίες ζητείται η καταβολή διατροφής, ήτοι στην στρατιωτική θητεία, στις σπουδές και σε περιπτώσεις προβλήματος υγείας.

3. Πως αποφασίζει το Δικαστήριο εάν θα διατάξει καταβολή διατροφής σε ενήλικο τέκνο;

Το δικαστήριο θα εξετάσει κάθε σχετικό παράγοντα που θα προβληθεί ενώπιον του. Το Δικαστήριο εξήγησε πως οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη και διαδραματίζουν ρόλο στην απόφαση του, δεν μπορούν να προκαθοριστούν και εξετάζονται ανά περίπτωση.

Ενδεικτικά, το Δικαστήριο σε σχετική νομολογία, φάνηκε να λαμβάνει υπόψη -μεταξύ άλλων- τα ακόλουθα:

  1. Μη ύπαρξη περιουσίας/εισοδημάτων του ανήλικου τέκνου.
  2. Στρατιωτική Θητεία στην Εθνική Φρουρά.
  3. Εξασφάλιση θέσης/Φοίτηση σε πανεπιστήμιο.
  4. Οικονομική δυνατότητα γονέα.
  5. Οικονομικές υποχρεώσεις γονέα.

4. Ο γονέας είναι υποχρεωμένος να καλύψει οικονομικά τις σπουδές του τέκνου του;

Όχι. Ο γονέας, έστω κι αν έχει την οικονομική ευχέρεια, ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να καλύψει δαπάνες για την οποιαδήποτε επιλογή του τέκνου του, είτε αυτή αφορά είδος και τόπο σπουδών, είτε αυτή αφορά τόπο διαμονής.

Είναι δικαίωμα ενός ενήλικα να κάνει τις επιλογές του και να καθορίζει την πορεία του στη ζωή, έστω κι αν οι άλλοι θεωρούν τις αποφάσεις του αυτές λανθασμένες ή παράλογες. Όμως, όταν το τέκνο-ενήλικας καλεί κάποιον τρίτο, έστω κι αν είναι γονέας του, να πληρώσει το λογαριασμό για τις επιλογές του, τότε η απαίτηση αυτή θα εξεταστεί κάτω από το φακό της λογικής, ιδιαίτερα εάν η οικονομική ευχέρεια του γονέα είναι περιορισμένη!

Βέβαια, ο Δικαστής ως αντικειμενικός κριτής, σε περίπτωση που κρίνει την απόφαση του τέκνου για σπουδές και για αίτημα οικονομικής στήριξης εύλογη και σε περίπτωση που η οικονομική δυνατότητα του γονέα επιτρέπει την στήριξη αυτή, το πιο πιθανόν είναι να διατάξει την καταβολή ποσού για διατροφή μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

5. Η Στρατιωτική Θητεία μπορεί να συστήσει λόγο καταβολής διατροφής σε ενήλικα;

Ναι, μπορεί. Μάλιστα, το να υπηρετήσει το τέκνο στην εθνική φρουρά συγκαταλέγεται στους λόγους που ο ίδιος ο νόμος θέτει ξεκάθαρα ως βάση για καταβολή διατροφής σε ενήλικο τέκνο. Η στρατιωτική θητεία κρίθηκε από τα Δικαστήρια πως γεννά άμεσες και τρέχουσες ανάγκες διατροφής και εάν συνδυαστεί με καλή οικονομική κατάσταση του γονέα, είναι πολύ πιθανόν να συστήσει βάση καταβολής διατροφής για όσο η θητεία διαρκεί.

6. Υπάρχουν χρονικά όρια στην ισχύ διατάγματος διατροφής ενηλίκου;

Ο νόμος δεν προβλέπει χρονικά όρια στην ισχύ διατάγματος διατροφής ενήλικα. Η ρύθμιση της χρονικής ισχύς διατάγματος διατροφής ενήλικα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.

 

Authors: MARIA LAZARIDOU 

 

RELATED ARTICLES