Loading...
HOME  /  NEWS  /  ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ / REGISTER OF BENEFICIAL OWNERS AND OTHER LEGAL ENTITIES IN THE DEPARTMENT OF REGISTRAR COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

CYPRUS LEGAL SYSTEM

Search News
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη / REGISTER OF BENEFICIAL OWNERS AND OTHER LEGAL ENTITIES IN THE DEPARTMENT OF REGISTRAR COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

CATEGORY: CYPRUS LEGAL SYSTEM

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη / REGISTER OF BENEFICIAL OWNERS AND OTHER LEGAL ENTITIES IN THE DEPARTMENT OF REGISTRAR COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

Το άρθρο 30 της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, απαιτεί όπως τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώσουν διατάξεις στον εθνικό τους νόμο που αφορούν πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων.

Με βάση την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, άρθρο 3(6) ως «πραγματικός δικαιούχος» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν τον πελάτη και/ή το ή τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) όσον αφορά τις εταιρείες:

i) το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία τελικά έχουν στην κυριότητά τους ή ελέγχουν νομική οντότητα, έχοντας κυριότητα αμέσως ή εμμέσως σε επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος της εν λόγω οντότητας, μεταξύ άλλων μέσω μετοχών στον κομιστή, ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά την ενωσιακή νομοθεσία ή υπόκειται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.

- Συμμετοχή 25 % συν μια μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του 25 % στον πελάτη που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσης ιδιοκτησίας.
- Συμμετοχή 25 % συν μια μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του 25 % στον πελάτη που κατέχεται από εταιρεία, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλές εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού προσώπου ή προσώπων, αποτελεί ένδειξη έμμεσης ιδιοκτησίας.

*Νοείται ότι τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι ένα μικρότερο ποσοστό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ιδιοκτησίας ή ελέγχου. Ο έλεγχος με άλλα μέσα μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 22 παράγραφοι 1 ως 5 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ii) εάν, αφού εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και νοουμένου ότι δεν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, δεν προσδιοριστεί πρόσωπο βάσει του σημείου i), ή εάν υπάρχει αμφιβολία ότι το ή τα πρόσωπα που προσδιορίστηκαν είναι ο ή οι πραγματικοί δικαιούχοι, το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ή θέσεις ανώτατων διοικητικών στελεχών· οι υπόχρεες οντότητες τηρούν αρχεία των δράσεων που αναλήφθηκαν προκειμένου να προσδιοριστεί ο πραγματικός δικαιούχος βάσει του σημείου i) και του παρόντος σημείου·

Η τροποποίηση της Νομοθεσίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) προέκυψε από την Οδηγία (ΕΕ)2015/849 του 2015. Η νομοθεσία ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2018 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν.13(Ι)/2018) και περιλαμβάνει νέα διάταξη (άρθρο 61 Α του Ν. 188(Ι)/2007) για τον καταρτισμό και τήρηση μητρώου πραγματικών δικαιούχων των εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων.

Ακολουθεί η 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ.

Δεδομένης της ανάγκης να εφαρμοστούν επειγόντως μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό την ενίσχυση του καθεστώτος της Ένωσης που έχει καθιερωθεί για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη για τη γρήγορη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στο εθνικό δίκαιο, οι τροποποιήσεις στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 θα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκροτήσουν μητρώα πραγματικών δικαιούχων για εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Τα κεντρικά μητρώα θα πρέπει να διασυνδέονται μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρμας έως τις 10 Μαρτίου 2021(BRIS).

Ως απόρροια των πιο πάνω το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη θα προβεί στην δημιουργία και διατήρηση του μητρώου εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια σχεδιάζεται η τροποποίηση του Περί Εταιρειών Νόμου για να συμπεριληφθεί σχετική πρόνοια για το μητρώο εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων καθώς και ο καταρτισμός σχετικών κανονισμών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα το Τμήμα προβαίνει και στις δέουσες ενέργειες όσον αφορά το μηχανογραφικό του σύστημα.

REGISTER OF BENEFICIAL OWNERS AND OTHER LEGAL ENTITIES IN THE DEPARTMENT OF REGISTRAR COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

Article 30 of the 4th European Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing requires all Member States of the European Union to incorporate provisions in their national law concerning information on the beneficial owner of corporate and other legal entities.

Based on the 4th European Directive (EU) 2015/849, Article 3 (6), "beneficial owner" means any natural person or persons ultimately owning or controlling the client and/or the natural person(s) on whose behalf a transaction or activity is carried out and shall include at least:

(a) as regards companies:  

(i) The natural person or persons ultimately owning or controlling a legal entity, having the ownership, directly or indirectly, of a sufficient proportion of the shares or of the voting rights or ownership interest of that entity, inter alia, through bearer shares or by control by other means, other than a listed company on a regulated market which is subject to disclosure requirements under Union law or to equivalent international standards which ensureadequate transparency of the information on the beneficial owner. 

- Participation of 25% plus a share or ownership right exceeding in 25% the client held by a natural person is an indication of direct ownership.
- Participation of 25% plus a share or ownership right exceeding 25% in the client held by a company under the control of a natural person or persons or by several companies, which are under the control of the same natural person or persons, is an indication of indirect ownership.

*This applies without prejudice to the right of Member States to decide that a smaller percentage may be an indication of ownership or control. Control by other means can be verified, inter alia, based on the criteria set out in Article 22, sections (1) to (5) of Directive 2013/34/ EU of the European Parliament and of the Council (3),

(ii) if, after all possible means have been exhausted and provided that there are no reasonable grounds for suspicions, no person is identified under point (i) or if there is any doubt that the person or persons identified is or are the beneficial owner (s), the natural person (s) who hold a position or positions of senior management; the responsible entities keep records of the actions undertaken to determine the beneficial owner under point (i) and this point; 

The amendment to the Law on the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law 2007 (Law 188(I)/ 2007) resulted from Directive 2015/849 of 2015. The law was passed in April 2018 (Amendment) Law of 2018 (Law 13(I)/2018) and includes a new provision (Article 61A of Law 188(I)/2007) for the establishment and maintenance of a register of beneficial owners of corporate and other legal entities.   

There followed the 5th European Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU.

In light of the need to urgently implement measures seeking to strengthen the Union's established regime for the prevention of money laundering and terrorist financing and having regard to the commitments undertaken by the Member States for the swift incorporation of Directive (EU) 2015/849 into national law, the amendments to Directive (EU) 2015/849 should be incorporated in to national law by January 10, 2020.  Member States should set up registries of beneficial owners for corporate and other legal entities by January 10, 2020. The central registers should be interconnected through the European Central Platform by March 10, 2021 (BRIS).

As a result of the foregoing, the Department of Registrar of Companies and Official Receiver will proceed with the creation and maintenance of the register of corporate and other legal entities
Within this framework, the amendment of the Companies Law is planned so as to include a relevant provision for the register of corporate and other legal entities as well as the preparation of relevant regulations in cooperation with the other interested stakeholders. At the same time, the Department proceeds with the appropriate actions regarding its computerized system        

Author: Marianna Xenofontos

RELATED ARTICLES